Logo AEE 2024

 

 

 

Fundacja Inicjatyw Społecznych „It’s Up To You”
realizuje na terenie Miasta Poznania projekt
pn. „Akademia Edukacji Ekologicznej 2024”

Finansowany z budżetu Miasta Poznania.

 

 

Realizacja zadania polega na wsparciu organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Miasta Poznania poprzez udzielenie minimum 8 dotacji na działania zakładające: edukacją ekologiczną; zabezpieczeniem organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania; przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych i działaniami mitygacyjnymi na rzecz klimatu.

Zadanie to będzie realizowane w podziale na trzy obszary tematyczne:

 • działania związane z edukacją ekologiczną (ochroną przyrody i kształtowaniem postaw przyjaznych środowisku) i działaniami mitygacyjnymi na rzecz klimatu,
 • działania związane z ochroną i odtwarzaniem siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania,
 • działania związane z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych.

Celem Konkursu w 2024 r. jest:

 • zwiększenie liczby działań w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw,
 • wspieranie procesu realizacji inicjatyw,
 • wsparcie aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców Poznania w zakresie inicjatyw,
 • promocja inicjatyw,

związanych z: edukacją ekologiczną; zabezpieczeniem organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania przed pozbawieniem ich warunków niezbędnych do życia; utrzymaniem w należytym stanie terenów prawnie chronionych i działaniami mitygacyjnymi na rzecz klimatu.

Realizowane inicjatywy w ramach mikrograntów muszą dotyczyć zadań priorytetowych realizowanych przez Miasto Poznań tj. edukacji ekologicznej i/lub, ochrony  i odtwarzania siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania i/lub przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych i/lub działań mitygacyjnych na rzecz klimatu.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Jedna grupa nieformalna bądź organizacja pozarządowa będzie mogła złożyć jeden wniosek na realizację inicjatywy w każdym z trzech obszarów tematycznych.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu w 2024 roku wynosi 70 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), przy czym jednostkowa maks. kwota dotacji w poszczególnych obszarach tematycznych może wynieść:

 • minimalnie: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) maksymalnie: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na działania związane z edukacją ekologiczną (ochrona przyrody i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku) i działania mitygacyjne na rzecz klimatu,
 • minimalnie: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) maksymalnie: 20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na działania związane z ochroną i odtwarzaniem siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania,
 • minimalnie: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) maksymalnie: 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na działania związane z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody w  zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych.

Okres realizacji inicjatyw w roku 2024 możliwy będzie najwcześniej od 1 kwietnia 2024 r. do 30 listopada 2024 r. Działania w ramach przyznanej dotacji będą musiały trwać min. 1 miesiąc (min. 30 dni kalendarzowych).

Ogłoszenie konkursu – tekst

Link do konkursu w systemie Witkac.pl

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
 • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów –  telefonicznie pod nr tel. 696 565 116 we wtorki w godzinach 16.00-20.00.
 • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem biuro@fundacjaitsuptoyou.pl
  W tytule e-maila proszę koniecznie podać „
  Konsultacja Akademia Edukacji Ekologicznej 2024
 • biurze przy ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań w poniedziałki i środy od godz.12.00 do 15.00

 Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu Akademia Edukacji Ekologicznej 2024 (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty (PDF)
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej (PDF)
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej (PDF)
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Ofert (PDF)
 6. Załącznik nr 5 – Zasady Rozliczania (PDF)
 7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy (PDF)
 8. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY
 9. Porozumienie o powołaniu Grupy Nieformalnej (doc)

Pozostałe przydatne wzory dokumentów

 1. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 2. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)
 3. Oświadczenie końcowe do sprawozdania (PDF)
 4. Oświadczenie końcowe do sprawozdania (doc)

Grupy nieformalne mogą ubiegać się o objęcie patronatem działań przez Operatora Konkursu.

Decyzja o objęciu patronatem działań grupy nieformalnej zostanie podjęta na podstawie wypełnionego wniosku przez Lidera Grupy.

Wniosek o objęcie patronatem działań grupy nieformalnej

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu.

LOGOTYPY

UWAGA! Logotypy znajdują się w pliku skompresowanym programem 7-Zip na licencji open source.

Program można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ

Logo Miasta Poznania