Konkurs Akademia Edukacji Ekologicznej 2023

 

Fundacja Inicjatyw Społecznych „It’s Up To You”
realizuje na terenie Miasta Poznania projekt
pn. „Akademia Edukacji Ekologicznej 2023”

Finansowany z budżetu Miasta Poznania.

 

 

Dnia 25.08.2023 r. nabór wniosków w Konkursie zostaje wstrzymany z powodu wyczerpania się środków finansowych.

W przypadku uwolnienia środków niezwłocznie o tym poinformujemy.

 

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty zakładające następujące działania: edukację ekologiczną, ochronę i odtwarzanie siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych oraz działań mitygacyjnych na rzecz klimatu.

W ramach konkursu będzie można złożyć wniosek na realizację projektu w następujących obszarach tematycznych:

  1. Działania związane z edukacją ekologiczną (ochrona przyrody i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku) i działania mitygacyjne na rzecz klimatu.
  2. Działania związane z ochroną i odtwarzaniem siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania.
  3. Działania związane z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych.

Projekty wspierane w ramach Konkursu muszą obejmować inicjatywy oddolne realizowane na terenie Miasta Poznania i na rzecz jego mieszkańców, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.

Jedna grupa nieformalna bądź organizacja pozarządowa będzie mogła złożyć jeden wniosek na realizację inicjatywy w każdym z trzech obszarów tematycznych.

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu w 2023 roku wynosi 77 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), przy czym jednostkowa maks. kwota dotacji w poszczególnych obszarach tematycznych może wynieść:

 • minimalnie: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) maksymalnie: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na działania związane z edukacją ekologiczną (ochrona przyrody i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku) i działania mitygacyjne na rzecz klimatu,
 • minimalnie: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) maksymalnie: 20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na działania związane z ochroną i odtwarzaniem siedlisk organizmów naturalnie dziko występujących na terenie miasta Poznania,
 • minimalnie: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) maksymalnie: 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na działania związane z przedsięwzięciami związanymi z ochroną przyrody w zakresie pielęgnacji terenów prawnie chronionych.

Jedna organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna będzie mogła w ramach Konkursu Mikrograntów zrealizować jedną inicjatywę.

Okres realizacji inicjatyw w roku 2023 możliwy będzie najwcześniej od 15 czerwca 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Działania w ramach przyznanej dotacji będą musiały trwać min. 1 miesiąc (min. 30 dni kalendarzowych).

Ogłoszenie konkursu – tekst

Link do konkursu w systemie Witkac.pl

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z Ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

Informacje na temat konkursu można uzyskać:

 • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
 • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów –  telefonicznie pod nr tel. 696 565 116we wtorki w godzinach 16.00-20.00.
 • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem biuro@fundacjaitsuptoyou.pl
  W tytule e-maila proszę koniecznie podać „
  Konsultacja Akademia Edukacji Ekologicznej 2023
 • w biurze przy ul. Jackowskiego 5-7, 60-508 Poznań w poniedziałki i środy od godz.12.00 do 15.00

 Dokumenty Konkursowe:

 1. Regulamin Konkursu Akademia Edukacji Ekologicznej 2022 (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – uproszczony formularz oferty (PDF)
 3. Załącznik nr 2 – Karta Oceny formalnej (PDF)
 4. Załącznik nr 3 – Karta Oceny merytorycznej (PDF)
 5. Załącznik nr 4 – Regulamin Oceny Ofert (PDF)
 6. Załącznik nr 5 – Zasady Rozliczania (PDF)
 7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy (PDF)
 8. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY
 9. Porozumienie o powołaniu Grupy Nieformalnej (doc)

Pozostałe przydatne wzory dokumentów

 1. Wzór opisu dokumentów finansowych (PDF)
 2. Wzór opisu dokumentów finansowych (doc)
 3. Oświadczenie końcowe do sprawozdania (PDF)
 4. Oświadczenie końcowe do sprawozdania (doc)

Grupy nieformalne mogą ubiegać się o objęcie patronatem działań przez Operatora Konkursu.

Decyzja o objęciu patronatem działań grupy nieformalnej zostanie podjęta na podstawie wypełnionego wniosku przez Lidera Grupy.

Wniosek o objęcie patronatem działań grupy nieformalnej

Poniżej zamieszczamy logotypy do pobrania. Przypominamy, że zgodnie z umową Realizatorzy mają obowiązek ich stosowania na wszelkich materiałach, które powstały w ramach realizowanego projektu.

LOGOTYPY

UWAGA! Logotypy znajdują się w pliku skompresowanym programem 7-Zip na licencji open source.

Program można pobrać KLIKAJĄC TUTAJ